wizy.warszawa.pl

POWYŻSZE ZASADY MOGA W KAŻDEJ CHWILI ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI COVID
Na terenie ambasady obowiązuje uzywanie COVID maski
Ambasada wyznacza ograniczoną ilość spotkań w sprawie wizy (czas oczekiwania na wizytę u konsula 5-27 dni roboczych).
W przypadku spraw pilnych: nagła potrzeba wyjazdu, trzeba to udokumentować pismami od agenta w USA i armatora, ambasada może zgodzić się na przyspieszenie terminu wizyty u konsula.

Przed wyjazdem do USA, należy zapoznać się z aktualnymi informacjami COVID aby przekroczyć granicę USA.

Procedura wizowa USA dla marynarzy Information only for Polish citizens.

Порядок для моряків громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо Ви не проживаєте в Польщі, Ви повинні знайти місце проживання в Польщі на час процедури.


Przedłużenie wizy: jeśli masz wizę USA która jest ważna lub wygasła między 27 Mar 2019 a 25 Mar 2023 , kliknij tutaj


Czas oczekiwania na wizytę z konsulem zależy od spiętrzenia pracy w konsulacie od 2 do 30 dni roboczych Każda osoba musi wykazać konsulowi, że nie ma zamiarów imigracyjnych, a jedynie jej pobyt na terenie USA będzie miał charakter czasowy
Procedura do wizy z agentem wizowym jest następująca:
1. Wypełnić [link] wniosek wizowy DS-160 aby wypełnić potrzebne będzie zdjęcie w formie elektronicznej jpg, na www wwniosku wizowego należy odnaleźć instrukcję jak ma wyglądać zdjęcie. podpowiedzi DS-160

do wypełnienia będzie potrzebne zdjęcie;
skorzystaj z menu z lewej, aby zapoznać się jak wypełnić DS-160 UWAGA , wniosek DS-160 [confirmation] trzeba wydrukować, a plik pdf warto zapisać u siebie w komputerze
UWAGA , podczas wypełniania warto uzywać przycisku SAVE, aby nie utracić wpisanych danych i móc do nich wrócić jeśli wypełnianie DS160 się przedłuża
2. TUTAJ link ZGŁOSZENIE DO AGENTA należy wypełnić.
zgłoszenia może dokonać każdy, klient osobiście lub agencja wiodąca, UWAGA emaile sprawdzane są regularnie, w przypadku braku reakcji agenta w ciągu 24 godzin, warto nawiązać kontakt telefoniczny lub email
3. Zgromadzić ważny paszport (zaleca się aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt w USA) z jedną wolną stroną wizy
4. Książka żeglarska wydana przez Urząd Morski
5. Inne dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu marynarza: np. dyplom, certyfikaty
6. Pisma, zaproszenia, potwierdzenia od armatora potwierdzające zatrudnienie na statku; pismo musi zawierać informacje:
- dane osobowe ubiegającego się o wizę imię i nazwisko, data urodzenia
- zajmowane stanowisko (np. CH/ENG, OILER, 2nd/OFF) określenie czy zajmowane stanowisko jest niezbędne do normalnego funkcjonowania statku
- dalsza trasa statku lub informacja, że statek regularnie zawija do portów w USA
- czas trwania kontraktu marynarza
- informacja kto pokrywa koszty dojazdu do USA i pobytu na terenie USA
7. Uiścić opłatę wizową za rozpatrzenie wniosku wizowego (sugerowane przekazanie kwoty na opłatę wizową do agenta wizowego (menu z lewej PŁATNOŚĆ), zapłacę tam gdzie trzeba i jak trzeba) kwota zostanie podana po wysłaniu zgłoszenia Время ожидания приёма у консула зависит от загруженности консульства от 2 до 30 рабочих дней. Каждый человек должен продемонстрировать консулу, что у него/неё нет иммиграционных намерений и что его/её пребывание в США будет носить только временный характер.
Вам нужно проверить, есть ли у вас возможность добраться до Варшавы в 8:00. Встречи с консулом проходят с 8:00 до 11:30.
Процедура получения визы с помощью визового агента выглядит следующим образом:
1. заполнить [ссылка] визовое заявление DS-160 для заполнения вам понадобится фотография в электронном виде jpg, на сайте www visa application вы найдёте инструкции о том, как должна выглядеть фотография. подсказки DS-160 для заполнения вам понадобится фотография; используйте меню слева, чтобы узнать, как заполнить DS-160 ВНИМАНИЕ !, вам нужно распечатать DS-160 [подтверждение] и сохранить файл в формате pdf на вашем компьютере ВНИМАНИЕ !, при заполнении DS-160 рекомендуется использовать кнопку SAVE, чтобы не потерять введённые данные и иметь возможность вернуться к ним, если заполнение DS-160 займет много времени.
2. ЗДЕСЬ Уведомление агента, которую необходимо заполнить. уведомление может быть сделано кем угодно, лично клиентом или ведущим агентством, электронная почта NB проверяется регулярно, если в течёние 24 часов нет ответа от агента, рекомендуется связаться по телефону или электронной почте
3. взять действующий паспорт (рекомендуется, чтобы паспорт был действителен не менее 6 месяцев после предполагаемого пребывания в США) с одной свободной страницей визы ВНИМАНИЕ ! Вы прибываете в посольство, ваш паспорт остаётся в посольстве в течение 2-5 дней. Во время пребывания в Польше вам придётся обходиться без паспорта. У вас всегда есть другие официальные документы, например, книжка моряка.
4. книжку моряка, выданную Морской администрацией
5. другие документы, подтверждающие профессию моряка: например, диплом, сертификаты
6. письма, приглашения, подтверждения от судовладельца, подтверждающие работу на борту; письмо должно содержать информацию:
- личные данные заявителя имя, дата рождения
- занимаемая должность (например, CH/ENG, OILER, 2nd/OFF), является ли эта должность необходимой для нормальной работы судна
- дальнейший путь судна или информация о том, что судно регулярно заходит в порты США
- продолжительность контракта моряка
- указание на то, кто покрывает расходы на проезд и пребывание в США
7. оплатить визовый сбор за рассмотрение визового заявления (предлагается перевести сумму визового сбора визовому агенту (меню слева PAYMENTS), оплачивайте где и сколько нужно) сумма будет названа после отправки заявления. Именно визовый агент назначает дату собеседования с консулом, вы можете записаться на собеседование самостоятельно, но тот, кто записывается на собеседование с консулом по телефону визовой службы, не может воспользоваться групповой записью на собеседование с консулом, предлагаемой консулом.

To agent wizowy wyznacza datę rozmowy z konsulem, można umówić się samodzielnie ale każdy kto samodzielnie umówi się na wizytę z konsulem pod numerem infolinii wizowej nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem oferowanego przez konsula.